Lex Uber 2023 – zmiany od 17 września 2023 roku

Od dnia 17 września 2023 roku weszły w życie kolejne zmiany Ustawy o transporcie drogowym, które nakładają kolejne obowiązki na korporację taxi prowadzące pośrednictwo w przewozie osób. Czy jesteś na nie przygotowany?

Weryfikacja kierowców

Zmiany wymuszają na korporacjach taxi wykonywanie dokładnej weryfikacji kierowcy przed rozpoczęciem współpracy (Art. 27e). Oto lista czynności weryfikacyjnych przewidzianych ustawą:

  • Weryfikacja tożsamości oraz archiwizacja cyfrowego odwzorowania dokumentu tożsamości (np.: dowód osobisty, paszport, karta pobytu).
  • (od 17.06.2024 r.) Weryfikacja posiadania odpowiednich uprawnień na podstawie krajowego prawa jazdy oraz archiwizacja cyfrowego odwzorowania dokumentu. Dodatkowo wygenerowanie raportu weryfikacji dokumentu z systemu teleinformatycznego CEK (https://moj.gov.pl/uslugi/engine/ng/index?xFormsAppName=UprawnieniaKierowcow)
  • Weryfikacja wystawionego nie wcześniej niż miesiąc przed podjęciem współpracy zaświadczenia o niekaralności za „przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, oraz braku prawomocnego orzeczenia zakazu wykonywania zawodu kierowcy” oraz archiwizacja cyfrowego odwzorowania zaświadczenia.
  • Weryfikacja musi zostać wykonana osobiście wraz z wykonaniem zdjęcia kierowcy, umożliwiającego ustalenie wizerunku twarzy oraz jego archiwizacją w formie cyfrowej.

Weryfikacja okresowa

Ustawa przewiduje obowiązek weryfikacji czy rzeczywiście pojazd prowadzi kierowca, któremu zlecono przewóz. Weryfikacja może nastąpić osobiście lub poprzez elektroniczne środki komunikacji oraz musi być potwierdzona zdjęciem przedstawiającym wizerunek twarzy kierowcy (zarchiwizowanym w formie cyfrowej). Korporacja zobowiązana jest dokonać weryfikacji z częstotliwością pozwalającą zapewnić bezpieczeństwo przewozu „co najmniej raz na 50 zleceń lecz nie rzadziej niż raz na 7 dni”.

Ewidencja kierowców

Do wymaganej już ewidencji przedsiębiorców, którym zleca się przewóz osób, dodano obowiązek ewidencjonowania kierowców przedsiębiorcy: imienia i nazwiska wraz z załączeniem zarchiwizowanych podczas weryfikacji kierowcy dokumentów i zdjęć z datą rozpoczęcia oraz zakończenia wykonywania przewozu osób.

Przechowywanie danych

Wszystkie dane zbierane na temat kierowców korporacje taxi muszą przechowywać przez 5 lat od dnia zakończenia współpracy z danym kierowcą.

Weryfikacja pojazdu

Dodatkowo każda korporacja przekazująca zlecenia innemu przedsiębiorcy musi zweryfikować prawidłowość posiadanej przez niego licencji na przewóz osób. Należy zweryfikować posiadanie licencji na wszystkie pojazdy, którymi będą realizowane przewozy, wraz z weryfikacją spełnienia wymogów lokalnych dotyczących oznaczeń oraz wymagań technicznych, jeżeli dana gmina wprowadziła takie przepisy.

Podsumowanie

Okresowe weryfikacje kierowców, będą najbardziej uciążliwą częścią nowej ustawy i jednocześnie pociągną za sobą dodatkowe koszty. Nawet wykorzystując połączenia video, weryfikacja wymaga potwierdzenia tożsamości kierowcy co pociąga za sobą konieczność zaangażowania człowieka w ten proces. Dodatkowo zbieranie i archiwizacja dokumentów będzie stanowić znaczne obciążenie administracyjne oraz może generować duże koszty przechowywania dużych ilości danych cyfrowych.

Dodatkowo nie spełnienie nowych obowiązków związanych z weryfikacją kierowców może skutkować nałożeniem kary na korporację taxi.

Zobacz ujednolicony tekst ustawy „Lex Uber” ze zmianami od 17.09.2023 r. (aktualizacja linku 03.10.2023 r.)

Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi porady prawnej.

Korporacja taxi bez dyspozytorni?

Zaoszczędzić na kosztach dyspozytorni!

Telefoniczne przyjmowanie zleceń przez kierowców w wybranych porach dnia lub 24h/7d.

Przeczytaj także nasze ostatnie posty w tym temacie: