Lex Uber – 30.09.2020 kończy się okres przejściowy!

Aktualizacja: Od 1 stycznia 2021 roku wszystkie korporacje taxi istniejące i rozpoczynające działalność muszą posiadać licencję pośrednika. Przeczytaj o tym jak złożyć wniosek o licencję pośrednika taxi!

Pozostało już niewiele czasu, aby dostosować się do zmian w Ustawie o transporcie drogowym, potocznie nazywanymi „Ustawą Lex Uber”.

Ustawa tzw. Lex Uber obowiązuje już od 01. stycznia 2020 roku, jednak w związku z tym, iż brakowało aktów wykonawczych do ustawy, które miały sprecyzować w jaki sposób spełnić wymagania ustawy, ustanowiono okres przejściowy do 30 marca 2020 roku.

W związku z epidemią (zgodnie z art. 31r ustawy COVID-19) okres przejściowy został wydłużony do 30. września 2020.

Czego dotyczy konkretnie okres przejściowy?

Poniżej cytat z ustawy COVID-19:

„Art. 31r. Do dnia 30 września 2020 r.:

1) do podmiotów prowadzących pośrednictwo przy przewozie osób, które

uzyskały licencję, o której mowa w art. 5b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

6 września 2001 r. o transporcie drogowym, nie stosuje się art. 5d i art. 5e,

art. 15 ust. 1 pkt 5 oraz art. 27b;

2) nie stosuje się art. 27c ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie

drogowym.”

Z Art. 31r. Ustawy COVID-19 wynika, iż licencję pośrednika trzeba mieć już teraz (okres przejściowy nie dotyczy terminu wyrobienia licencji pośrednika).

Czego wobec tego dotyczy konkretnie okres przejściowy?

  • Do końca września jest czas na to, aby wszyscy kierowcy korporacji uzupełnili licencje na przewóz osób.
  • Od 01. października kierowcy nie będą mogli już przyjmować zleceń od korporacji taxi, która nie posiada licencji na pośrednictwo w zakresie przewozu osób.
  • Od 01. października niezbędne będzie również prowadzenie rejestru zleceń.
    (Rejestr zleceń dostępny jest w KOMBO System Taxi, przeczytaj więcej).

Korporacja taxi bez dyspozytorni?

Zaoszczędzić na kosztach dyspozytorni!

Telefoniczne przyjmowanie zleceń przez kierowców w wybranych porach dnia lub 24h/7d.

Poniżej zapisy ustawy Lex Uber do których odnosi się przytoczony fragment Ustawy COVID-19:

Art. 5d. Przedsiębiorca wykonujący transport drogowy w zakresie pośrednictwa

przy przewozie osób jest obowiązany prowadzić takie pośrednictwo wyłącznie na

rzecz przedsiębiorców posiadających odpowiednią licencję, o której mowa w art. 5b

ust. 1.

Art. 5e. Zabrania się prowadzenia pośrednictwa przy przewozie osób

w przewozach okazjonalnych wykonywanych pojazdem samochodowym

przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 7 osób łącznie z kierowcą.”


„Art. 15. 1. Licencję, o której mowa w art. 5b ust. 1 i 2, cofa się: […]

5) jeżeli posiadacz licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie

pośrednictwa przy przewozie osób wykonuje czynności takiego pośrednictwa na

rzecz podmiotu nieposiadającego odpowiedniej licencji, o której mowa w art. 5b.

Ust. 1.”

Art. 27b (najważniejszy fragment poniżej):

Art. 27b. 1. Przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób jest

obowiązany do:

1)weryfikacji, czy przedsiębiorca, któremu przekazuje zlecenia przewozu osób,

posiada odpowiednią licencję, o której mowa w art. 5b ust. 1, nie później niż:

a)przed rozpoczęciem współpracy,

b)w terminie 7 dni od dnia upływu terminu ważności licencji posiadanej przez

przedsiębiorcę, któremu przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy

przewozie osób przekazuje zlecenia przewozu osób;

2)prowadzenia, w postaci elektronicznej, rejestru przekazanych zleceń przewozu

osób oraz przechowywania zgromadzonych w tym rejestrze informacji przez

okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zlecono przewóz;

3)prowadzenia, w postaci elektronicznej, ewidencji przedsiębiorców, którym zleca

się przewóz osób, oraz przechowywania zgromadzonych w tej ewidencji

informacji przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym

zlecono przewóz;

4)udostępniania informacji, czy dokonał weryfikacji, o której mowa w pkt 1, i jej

wyniku lub informacji zgromadzonych w rejestrze przekazanych zleceń

przewozu osób i ewidencji przedsiębiorców, którym zleca się przewóz osób, na

wniosek organów Inspekcji Transportu Drogowego lub Krajowej Administracji

Skarbowej w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku. […]”

Art. 27c. Zabrania się kierowcy wykonywania transportu drogowego na

podstawie zlecenia przekazanego przez podmiot wykonujący działalność gospodarczą

w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób, nieposiadający licencji, o której mowa

w art. 5b ust. 2 pkt 2.”

Przeczytaj także nasze ostatnie posty w tym temacie:

Link do ustawy Lex Uber:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011251371

Link do ustawy COVID-19:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000568

Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi porady prawnej.